Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego o nazwie locobox.pl


Właścicielem sklepu jest firma LOCOBOX Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 717302, NIP: 6793165270 REGON 369418647,
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty.
Adres poczty elektronicznej: sklep@locobox.pl
Tel.: (33) 486 61 88
Tel.: (33) 486 60 07
Faks: (33) 486 61 89
Adres korespondencyjny: Locobox Sp. z o. o. ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała
Godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.

§ 1. Strony transakcji

1. Sprzedającym jest firma LOCOBOX Sp. z o. o., prowadząca sklep, dostępny pod adresem locobox.pl, zwana dalej Sprzedającym.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, niebędąca osobą prawną, zwana dalej Kupującym.
3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego. Wskazana cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§ 2. Ceny

1. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
2. Do Ceny doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z cennikiem dostępnym w regulaminie, przy czym przed złożeniem zamówienia Kupującym każdorazowo wyświetlana jest Cena wraz z kosztami wysyłki. Sprzedawca nie zapewnia rozładunku, wniesienia oraz montażu zakupionych produktów u Kupującego. Dokonanie tych czynności jest możliwe za uiszczeniem przez Kupującego wynagrodzenia, które Strony ustalają odrębnie.
3. Wartość zamówienia (tj. Cena + koszty wysyłki) jest widoczna dla Kupującego każdorazowo przed złożeniem zamówienia oraz jest umieszczona na „Potwierdzeniu zamówienia”, przesyłanym przez Sprzedającego po dokonaniu zamówienia.
4. Niektóre produkty posiadają dodatkowe opcje, od których naliczona jest dopłata (np. kolor, rozmiar). Wszystkie dopłaty są wyraźnie wyszczególnione przy wyborze danej opcji produktu i widoczne dla Kupującego każdorazowo przed złożeniem zamówienia oraz umieszczane są na „Potwierdzeniu zamówienia”.

§ 3. Składanie zamówień

Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.locobox.pl

§ 4. Potwierdzanie zamówień

1. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego i może odmówić jego przyjęcia, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego.
2. Jeśli Sprzedający przyjmie Zamówienie wysyła Kupującemu Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Kupujący winien sprawdzić, czy zamówienie odpowiada jego oczekiwaniom i ewentualne poprawki zgłosić w terminie 2 dni roboczych (dzień roboczy oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy). W przypadku niewniesienia prze Kupującego poprawek z upływem 2 dni roboczych dochodzi do skutku umowa kupna-sprzedaży na warunkach wskazanych w Potwierdzeniu złożenia zamówienia.

§ 5. Termin realizacji zamówienia

1. Przybliżony termin dostawy jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego oraz umieszczony na „Potwierdzeniu zamówienia”, przy czym termin ten jest terminem przybliżonym (ze względu np. na warunki atmosferyczne, określone godziny pracy doręczycieli itp.). Termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty całości Ceny wraz z kosztami wysyłki i (ewentualnie) wszelkimi innymi należnościami, które ustaliły Strony.
2. W przypadku wydłużenia przybliżonego terminu realizacji podanego w Potwierdzeniu zamówienia Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego. Jeśli opóźnienie w dostawie jest dłuższe niż 5 dni roboczych od terminu planowanego, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy, o ile towar nie został dostarczony w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.

§ 6. Dostawa towaru

1. Towar dostarczany jest na teren całej Polski.
2. Meble dostarczane są w całości (chyba że w opisie wyszczególniono inaczej). Poszczególne meble są dostarczane w elementach, tzn. przy zamówieniu szafki i ławki trzeba je skręcić trwale ze sobą. Zestaw zawiera wszystkie potrzebne do montażu elementy, np. śruby i zaczepy, poza narzędziami.
3. Towar dostarczany jest domyślnie na adres Kupującego. W przypadku dostawy pod inny adres powinien on być wyraźnie zaznaczony na zamówieniu.
4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem przy odbiorze.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest spisanie protokołu szkody zawierającego opis szkody, datę i podpis kierowcy/kuriera. Brak protokołu może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie reklamacji, przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupujący jest konsumentem. – w takim wypadku brak protokołu nie może stanowić wyłącznej przyczyny negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towar wolny od wad.

§ 7. Koszt i warunki transportu (wysyłki)

1. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
2. Koszt transportu jest naliczany automatycznie przez sklep i doliczany do Ceny.
3. W zależności od zamówionych produktów, koszt transportu wynosi:
a) Transport GRATIS dla zamówień o wartości od 8500 zł brutto, na terenie całego kraju dla jednego adresu (punktu dostawy).
b) 159,90 zł brutto dla zamówień o wartości poniżej 8500zł brutto
c) Dla towarów, które na stronie locobox.pl zostały oznaczone ikonką BESTSELLER i/lub HIT CENOWY i/lub EXPRESS poprzez dodanie takiej informacji na zdjęciu głównym produktu, transport jest naliczany w sposób taki sam jak w punkcie 3a oraz 3b paragrafu nr 7 regulaminu.
d) Dla towarów, które na stronie locobox.pl zostały oznaczone ikonką PROMOCJE poprzez dodanie takiej informacji na zdjęciu głównym produktu, transport jest naliczany wg ilości palet potrzebnych do wysyłki zamówienia. Paleta ma rozmiar 120x100 cm. Ilość towarów, które można ustawić na jednej palecie jest zależna od ich wymiarów, które są każdorazowo podane w opisie towaru.
1 paleta – 227,55 zł brutto
2 palety – 455,10 zł brutto
3 palety – 682,65 zł brutto
4 i więcej palet – 910,20 zł brutto (niezależnie od wartości produktów promocyjnych w zamówieniu)
4. Cena transportu nie obejmuje rozładunku, wniesienia towaru, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionych produktów.
5. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozładunku, wniesienia oraz montażu (koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie wielkości zamówienia).
6. Zastrzegamy sobie prawo do częściowych dostaw, co oznacza, iż jedno zamówienie może zostać wysłane w kilku przesyłkach w kilku różnych terminach (np. ze względu na objętość towaru lub też wysyłanie go częściami lub też zamówienie kilku towarów pochodzących od różnych producentów).

§ 8. Warunki płatności

1. Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury proforma na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający i Kupujący mogą w drodze indywidualnych ustaleń ustalić odmienne warunki lub terminy płatności.
2. Co do zasady warunkiem wysyłki Towaru jest uiszczenie całości Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego. W innym wypadku, dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia całości Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego. Sprzedający ma prawo odebrać Towar od Kupującego, jeśli nie uiścił on całości ceny i obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem (m. in. koszty przyjazdu, transportu itp.).
3. Do każdego zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT. Wraz z towarem Kupujący będący konsumentem otrzymuje także formularz odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem.
4. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru zamówienia w miejscu i czasie wskazanym przez Sprzedającego (może być to w szczególności siedziba Sprzedającego lub miejsce gdzie towar jest wytworzony). Wówczas nie musi on dokonywać przedpłaty i może dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.
5. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za transakcję przy użyciu karty płatniczej. Operatorzy kart dostępni przy wyborze płatności kartą w sklepie locobox.pl to: VISA, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego.

§ 9. Gwarancja i reklamacje

1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję Producenta. Okresy gwarancyjne umieszczone są każdorazowo w opisie produktów. Gwarantem jest Producent, Sprzedający nie udziela gwarancji i odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady fizyczne) lub za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej. Wyjątek stanowią zamki do szafek, na które gwarancja wynosi 12 miesięcy.
2. Różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami a otrzymanymi w rzeczywistości produktami, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień komputera, odbiegających od ustawień standardowych (kolorystyka, nasycenie, jasność, przyciemnienie) nie stanowią podstawy do reklamacji. Nie pozbawia to Kupującego będącego konsumentem prawa do odstąpienia od umowy.
3. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych towarów powinny być złożone na numer faksu: (33) 486 61 89, lub na adres e-mail: sklep@locobox.pl, lub przesłane pocztą na adres Sprzedającego.
4. Zgłaszając reklamację należy podać dane Kupującego, numer zamówienia lub faktury, oraz szczegółowo opisać przedmiot reklamacji. Kupujący powinien także podać adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację.
5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w jak najszybszym, możliwym terminie (nie dłuższym niż 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany przez Kupującego adres e-mail). W przypadku Kupujących niebędących konsumentami orientacyjny termin wynosi 30 dni – w takim wypadku brak odpowiedzi na reklamację nie oznacza jej uznania.

§ 10. Nieprawidłowości w działaniu sklepu

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu.
2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Kupującemu tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. W trakcie korzystania ze sklepu Kupujący może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
4. Nieprawidłowości wskazane w pkt. 3 Kupujący może zgłosić Sprzedającemu listownie na adres: LOCOBOX Sp. z o. o., ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała.
5. W reklamacji Kupujący powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej http://locobox.pl/pl/i/Regulamin/3 w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://locobox.pl/pl/i/Regulamin/3
3. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru lub jego niezgodność z Umową należy kierować na adres e-mail: sklep@locobox.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 02.01.2018 i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 02.01.2018 włącznie.

§12 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem.
2. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia § 12 pkt 3 -12 Regulaminu w zakresie dotyczącym konsumenta stosuje się także do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Kupujący, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki z Towarem. Kupujący dokonuje odstąpienia od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności (w szczególności może je złożyć na załączonym przez Sprzedawcę formularzu odstąpienia od umowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Umowę, od której konsument skutecznie odstąpił uważa się za niezawartą.
4. W razie skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy, Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do konsumenta. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przez najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę uważa się wysłanie paczki pocztowej poleconej, bez priorytetu, poprzez operatora publicznego (Pocztę Polską SA).
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez konsumenta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej konsumenta.
6. Koszty dostarczenia Towaru od konsumenta do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Zwrot Towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
10. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z tego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów w Sklepie.
11. Kupujący nie może odstąpić od umowy w wpadkach określonych w art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wykonana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
12. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego. Jeśli Kupujący odmawia uregulowania kosztów, Sprzedający może w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania rzeczy (Towaru) odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, wówczas zwraca on Kupującemu uiszczoną cenę pomniejszoną o koszty związane z przechowywaniem i magazynowaniem Towaru.

§13 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Locobox Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 717302, NIP: 6793165270 REGON 369418647, kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", administrator nie powołuje inspektora danych osobowych.
3. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@locobox.pl.
4. Spółka Locobox Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celach:
a. realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisów internetowych: locobox.pl, www.szafkiszkolne.pl lub za pośrednictwem innych dróg kontaktu zainicjowanych przez Kupujących tj. przede wszystkim za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty e-mail, czy faxu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w serwisach internetowych: locobox.pl, www.szafkiszkolne.pl w celu umożliwienia szybszego składania zamówień przez Kupujących oraz udostępnienia możliwości zapisywania koszyków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
b. administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe
c. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
d. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora w celu obsługi portali internetowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki
e. dostawcy towarów sprzedawanych przez administratora, realizujący dostawy na zasadach dropshippingu.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier (mała paczka)) już od 500,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl